Lợi ích của ESG đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế số

12/09/2023

Lợi ích của ESG đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế số

ESG đang dần cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về việc một công ty đang quản lý rủi ro phi tài chính liên quan đến tác động môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào và trong ba yếu tố cấu thành ESG, quản trị doanh nghiệp thường được xem là yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng nhất