ESG - Tiêu chí bền vững doanh nghiệp

11/10/2023

ESG - Tiêu chí bền vững doanh nghiệp

Phát triển bền vững được định nghĩa là sự phát triển nhằm thỏa mãn được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Bản sao số - Digital Twin

11/10/2023

Bản sao số - Digital Twin

Ngành công nghiệp sản xuất đã chuyển đổi nhanh chóng và các nhà sản xuất trên toàn thế giới phải đối mặt với thách thức cải thiện năng suất. Công nghiệp 4.0 đã được giới thiệu vào năm 2011 để cải thiện khả năng cạnh tranh trong công nghiệp. Công nghiệp 4.0 được hình thành dựa trên sự phân chia các giai đoạn phát triển công nghiệp.

Lợi ích của ESG đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế số

12/09/2023

Lợi ích của ESG đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế số

ESG đang dần cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về việc một công ty đang quản lý rủi ro phi tài chính liên quan đến tác động môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào và trong ba yếu tố cấu thành ESG, quản trị doanh nghiệp thường được xem là yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng nhất