Con người

Phát triển và nuôi dưỡng tài năng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Quy trình

Gia công trải nghiệm khách hàng

Gia công nguồn nhân lực

Dịch vụ quản lý CNTT

Các dịch vụ kỹ thuật được quản lý

Công nghệ

Dữ liệu lớn & Trí tuệ nhân tạo

IR4.0